projekt do Budżetu Obywatelskiego

Budżet obywatelski jest demokratycznym procesem, w ramach którego mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych w perspektywie kolejnego roku budżetowego. Co roku mieszkańcy wymyślają i zgłaszają projekty, a następnie wybierają w głosowaniu te, które zostaną zrealizowane. Środki finansowe na realizację pomysłów mieszkańców pochodzą z budżetu miasta. Nie są to dodatkowe pieniądze, ale część pieniędzy miejskich przeznaczonych do rozdysponowania na potrzeby mieszkańców.

  • Jak działa Budżet Obywatelski?
  • Kto może zgłosić projekt do Budżetu Obywatelskiego?
  • Jak złożyć wniosek?
  • Wypełnianie wniosku
  • Pomoc w zgłoszeniu projektu

Jak działa Budżet Obywatelski?

Mieszkańcy zgłaszają propozycje inwestycji do budżetu, które są analizowane przez urzędników pod kątem możliwości realizacji. Pozytywnie zweryfikowane projekty, poddaje się pod powszechne i bezpośrednie głosowanie. Projekty, które uzyskały najlepszy wynik w głosowaniu, przeznacza się do realizacji aż do wyczerpania puli dostępnych środków.projekt do Budżetu Obywatelskiego

Kto może zgłosić projekt do Budżetu Obywatelskiego?

W budżecie obywatelskim może wziąć każda osoba bez względu na wiek, zameldowanie czy obywatelstwo. Wystarczy mieszkać na stałe na obszarze, w którym chce się zgłosić i realizować swój projekt. Należy pamiętać, że projekt musi mieścić się w zadaniach własnych gminy lub powiatu oraz spełniać zasadę ogólnodostępności, zapewniając możliwość korzystania z jego efektów wszystkim mieszkańcom w pełnym zakresie. Należy pamiętać, że zgłaszane projekty powinny też spełniać takie podstawowe wymagania, jak zgodność z polskim prawem, realność oszacowania kosztów, możliwość realizacji w ciągu jednego roku na określonym przez wnioskodawcę terenie gminnym.

Jak złożyć wniosek?

W zależności od samorządu mieszkańcy mogą zgłaszać projekty albo elektronicznie, zazwyczaj poprzez formularz online na stronie samorządu, albo papierowo w danym urzędzie. Projekt należy zgłosić w terminie określonym w harmonogramie. W zależności od samorządu minimalna liczba podpisów jest inna, każdy mieszkaniec może poprzeć dowolną liczbę projektów. Poparcie musi być udokumentowane listą mieszkańców wspierających dany projekt, zawierającą ich dane: imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz podpis.

projekt do Budżetu Obywatelskiego
Gdy zdecydujesz się zgłosić swój pomysł, musisz zadbać, aby Twój formularz był zgodny z wymaganiami. Powinien on zawierać w szczególności:
-nazwę projektu, wymyśl nazwę, która odda specyfikę projektu
-lokalizację lub miejsce realizacji projektu,
-opis projektu, opisz szczegółowo, na czym polega i z jakich elementów, będzie składał się projekt
-uzasadnienie realizacji projektu, napisz, w jaki sposób mieszkańcy będą mogli korzystać z efektów projektu
-wstępny koszt realizacji projektu, określ wstępnie, ile będzie kosztować Twój projekt.

-dane zgłaszającego: imię i nazwisko oraz adres zamieszkania
-dane kontaktowe, koniecznie podaj swój adres e-mail lub numer telefonu, dzięki czemu urzędnicy będą mogli się z Tobą skontaktować